THÁNH GIÁO:

Ngọc-Hoàng Thượng-Đế

Diêu-Trì Kim-Mẫu

 

Chư Phật

A-Di-Đà Phật

Nhiên-Đăng Cổ-Phật

Thích-Ca Mâu-Ni Phật

Di-Lặc Thiên-Tôn

Tề-Thiên Đại-Thánh

 

Chư Bồ Tát

Quan-Âm Bồ-Tát

Văn-Thù Bồ-Tát

Huỳnh Giáo Chủ

 

Chư Tiên

Thái-Thượng Đạo-Tổ

Lý Đại Tiên Trưởng

Đông-Phương Chưởng-Quản

Vô Danh Tiên Trưởng

Hải-Triều Thánh-Nhơn

Lý Thiên Vương

Pháp Lực Kim-Tiên

Thanh-Hư Đạo-Đức Chơn-Quân

Giác-Thế Đạo-Nhơn

Đại-Giác Kim-Tiên

Hồng-Huệ Chơn-Tiên

Huệ-Minh Chơn-Tiên

Trường Tiếu Tiên

Tôn Tẩn

Nguyệt-Đức Kim-Tiên

Pythagore Đại-Tiên

 

Chư Thánh

Gia-Tô Giáo-Chủ Jesus Christ

Khổng-Thánh Tiên-Sư

Quan-Thánh Đế-Quân

Mormon Giáo-Chủ

Noah (Nô-Ê) Lão Tổ

Nguyệt-Tâm Chơn-Nhơn

Chí Thánh Saint Jean

 

Chư Thần

Khương Thái Công

Linh-Quang Thổ-Địa

 

Chư Thánh Nữ Tiên Nương

Thánh-Mẫu Maria

Thất-Nương Diêu-Trì-Cung

Diệu-Hạnh Tiên-Nương

Thể-Liên Tiên-Nữ

Tây-Vương Thánh-Mẫu

Vân-Hương Thánh-Mẫu

Liên-Hoa Thánh-Mẫu

An-Hòa Thánh-Nữ

Thánh-Nữ Jeanne D'Arc 

Thánh-Nữ Thượng-Như-Thanh

 

Chư Tiền Nhân Việt Nam

Vạn-Hạnh Thiền-Sư

Lê Văn Duyệt Đại Tiên

Trần Hưng Đạo Đại Vương

Phan Thanh Giản

Trương Vĩnh Ký

Trưng Vương Thánh Nữ

Võ Tánh

 

Chư Tiền Bối Đại Đạo

(Xếp theo mẫu tự)

Bạch-Liên Tiên Trưởng

Bạch Nhựt Tiên

Bát-Nhã Thiền-Sư

Cao Triều Phát

Cao Triều Trực

Chơn-Thường Đạo-Sĩ

Đông-Thắng Chơn-Như

Hiển-Thế Đạo-Nhơn

Huỳnh-Trung-Nguyên

Ngọc-Lịch-Nguyệt

Ngô Đại Tiên

Nguyễn-Ngọc-Tương

Nguyệt-Tâm Chơn-Nhơn

Như-Ý Đạo-Thoàn Chơn-Nhơn

Phạm-Công-Tắc

Phan Thanh

Quảng-Đức Chơn-Tiên

Thượng-Trung-Nhựt

 

Danh sách các bài Thánh Giáo

Các mẩu chuyện Đạo

Các bài Giáo-Lý

Các bài Thuyết Trình & Thi Văn Độc Giả

Các Kinh sách online