Trch Gọi Đn

 

CHC XUN

 

Xun đến kia rồi, c phải khng ?

L non xanh biếc, nụ đơm hồng

Mặt trời lng lnh hơn thường lệ

Chim ht lời vui, tiếng ht trong !

 

Ring ta, xun đến c g vui

Chỉ thấy lng đau, dạ ngậm ngi

Hăm mấy năm di, từ mất nước

Qu người, hồn khch. Cố hương ơi !

 

Người ở bn nh, ta ở đy

Nhớ nhau, nhớ lắm, nhớ từng giy

Bao giờ, i đến bao giờ nhỉ

Trống giục, cờ vng lộng gi bay ???

 

Chc nhau, năm mới, chc g nhau ?

Khng chc cng danh, chẳng chc giu

M chc qu hương ni giống Việt

Hết sầu, hết khổ, hết thương đau !

 

 

Ng Minh Hằng

 

Cng một tc giả Ng Minh Hằng

 

 

Trở lại trang chnh