Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

    CẦU SIÊU CHIẾN-SĨ TRẬN VONG

 

(Một người ngâm:)

Đốt nén hương ḷng nguyện Chí-Tôn,

Khẩn cầu Phật-Tổ độ hương hồn,

Từ bi Địa-Tạng xin ân xá,

Độ rỗi trận vong chiến sĩ hồn.

 

(Đọc chung:)

      Cầu Thượng-Phụ từ-bi độ rỗi,

      Xin Diêm-Phù thứ tội vong linh,

            Trên đường sanh tử đao binh,

Thảm thương nơi chốn Diêm-Đ́nh lầm than.

      Cầu Phật-Tổ chỉ đường dẫn lối,

      Đem vong linh đường tối sáng ra,

            Cũng v́ Tổ-Quốc sơn-hà,

Máu xương thịt đổ mạng đà trận vong.

      Ơn trên độ nghĩa đồng ṇi giống,

      Phơi xương khô trên đống tro tàn,

            Thương thay chiến sĩ thác oan,

Bơ vơ chưa rơ lối đàng lần lên.

      Ngày than khóc, đêm rên rỉ rả,

      Trước cũng v́ một ngă quốc dân,

            Sớm chiều dưới ấp thôn lân,

Lạnh lùng sương tuyết bụi trần than ôi.

      Chúng con nguyện lo bồi kiếp sống,

      Cầu Ơn-Trên mở rộng ḷng thương,

            Dắt hồn chiến sĩ lên đường,

Lần theo nẻo Phật Tây-Phương trước đàng.

      Cho khỏi lúc gian nan đắm đuối,

      Nơi ngục h́nh lầm lủi khóc than,

            Hoặc cho trở lại thế gian,

Hưởng ngày Tổ-Quốc trên đàng tự do.

      Lễ đạm bạc xin cho tựu hợp,

      Các vong linh từng lớp chứng tri,

            Quay về nẻo chánh từ bi,

Giữ hồn sáng suốt kịp kỳ Long-Hoa.

      Trước lễ mọn thô trà đạm bạc,

      Nghĩa sinh tồn sống thác như nhau,

            Hỡi này chiến sĩ đồng bào,

Vui tươi giữa lúc tương rau mặn nồng.

      V́ quốc thể trận vong chiến sĩ,

      Cảnh lầm than binh bị tử thương,

            Cầu cho hồn được an khương,

Anh linh hiển hích trên đường cứu dân.

      Rằng đă cách xác thân h́nh thể,

      Tấm hồn linh đơn quế rún nhau,

            Nguyện trên Bắc-Đẩu Nam-Tào,

Sổ vàng ghi chặt anh hào trận vong.

      Cầu trên lượng khoan hồng chế giảm,

      Thả linh hồn dưới khám Diêm-Phù,

            Dắt cho trở lại đường tu,

Kẻo lầm hố hẩm lao tù Diêm-Vương.

      Khóc thương hại đêm sương ngày nắng,

      Tử vong linh cay đắng non sông,

            Quốc hồn mang nặng bên ḷng,

Khẩn cầu chiến-sĩ trận vong lai đàn.

 

(Dứt bài niệm:)

Nam-mô Cao-Đài Tiên-Ông Đại-Bồ-Tát Ma-Ha-Tát.

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh