Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

MỤC  LỤC

THÁNH-HUẤN HIỆP-TUYỂN

QUYỂN II

* * * * *

CHƯƠNG  I:  XUÂN

1) Mừng Xuân (Ngọc Hoàng Thượng Đế)

2) Chào Xuân (Diêu Tŕ Kim Mẫu)

3) Cảnh Xuân (Ngọc Hoàng Thượng Đế)

4) Xuân nh́n thế cuộc (Lư Thái Bạch)

5) Năm mới thân tâm đổi mới (Pháp Lực Kim Tiên Giáo Tông Đại Đạo)

 

CHƯƠNG  II:  KHUYẾN TU

6) Vững lập trường (Diêu Tŕ Kim Mẫu)

7) Mạnh tiến trên đường cứu thế (Diêu Tŕ Kim Mẫu)

8) Chèo thuyền rước khách (Ngọc Hoàng Thượng Đế)

9) Khử ám hồi minh (Ngọc Hoàng Thượng Đế)

10) Văn minh khoa học (Văn Tuyên Khổng Thánh)

11) Thoát ṿng tứ khổ (Pháp Lực Kim Tiên)

12) Ba đào sóng nổi (Quan Thánh Đế Quân)

13) Trần gian là cảnh ngục tù (Ngọc Hoàng Thượng Đế)

14) Cảnh Bồng Lai (Diêu Tŕ Kim Mẫu)

15) Quyết chí tu (Diêu Tŕ Kim Mẫu)

16) Chuông khải ngộ (Ngọc Hoàng Thượng Đế)

17) Khêu đèn chơn lư (Diêu Tŕ Kim Mẫu)

18) Vật chất hư hoại (Diêu Tŕ Kim Mẫu)

19) Huyền vi bí ẩn (Quan Thánh Đế Quân)

20) Hồi tưởng (Diêu Tŕ Kim Mẫu)

21) Ẩn ḿnh trong cơn giông gió (Lư Đại Tiên Trưởng)

 

CHƯƠNG  III:  CĂN BẢN ĐẠO ĐỨC

22) Ǵn tâm làm chủ thiên đàng lần lên (Pháp Lực Kim Tiên)

23) Sân (Giận) (Lư Thái Bạch)

24) Người tu học đức tin làm gốc (Pháp Lực Kim Tiên)

25) Ḥa thuận thương yêu (Thái Bạch Kim Tinh)

26) Gương hạ ḿnh (Ngọc Hoàng Thượng Đế)

27) Phương châm hành đạo (Thái Bạch Kim Tinh)

28) Đức khiêm nhượng (Ngọc Hoàng Thượng Đế)

29) Chơn truyền căn bản (Thái Bạch Kim Tinh)

30) Kêu người lần tỉnh lánh đời tu thân (Văn Tuyên Khổng Thánh)

31) Khoan nghiêm dung ḥa (Ngọc Hoàng Thượng Đế)

32) Nh́n nhận nhau đồng t́nh cốt nhục (Lư Đại Tiên Trưởng)

33) Phổ độ nhơn sanh (Lư Thái Bạch)

34) Đại đồng huynh đệ kỳ thời đến đây (Lư Thái Bạch)

35) Không thối chí trên đường nghĩa vụ (Bạch Nhựt Tiên Nguyễn Văn Chính)

36) Chia nhau bao nỡ đôi đàng đó con (Ngọc Hoàng Thượng Đế)

37) Đại nhơn, tiểu nhơn (Pháp Lực Kim Tiên)

38) Lo cho nhơn loại thành nên Đạo vàng (Pháp Lực Kim Tiên)

39) Chay miệng, chay ḷng (Ngọc Hoàng Thượng Đế)

40) Tư cách cử chỉ đạo đức (Văn Tuyên Khổng Thánh)

41) Thiên lư nhơn dục (Pháp Lực Kim Tiên)

42) Cư trần bất nhiễm mùi trần mới ngoan (Ngọc Hoàng Thượng Đế)

43) Xả kỷ vị tha (Pháp Lực Kim Tiên)

44) Trễ kỳ muôn kiếp ngàn năm khổ sầu (Ngọc Hoàng Thượng Đế)

45) Sát sanh (Văn Tuyên Khổng Thánh)

46) Ngàn hoa (Diêu Tŕ Kim Mẫu)

47) Thuận Thiên giả tồn, nghịch Thiên giả vong (Lư Thái Bạch)

48) Diệt trừ bản ngă (Pháp Lực Kim Tiên)

49) Thẳng tiến trên đường thiên lư (Ngọc Hoàng Thượng Đế)

50) Định hướng đường về (Ngọc Hoàng Thượng Đế)

51) Tiên, tục (Ngọc Hoàng Thượng Đế)

52) Vong kỷ vị tha (Ngọc Hoàng Thượng Đế)

53) Chăm sóc tâm điền (Ngọc Hoàng Thượng Đế)

54) Tri hành (Ngọc Hoàng Thượng Đế)

55) Kính thành (Lư Thái Bạch)

56) Rơ Thiên cơ trọn dạ v́ Thầy (Lư Thái Bạch)

 

CHƯƠNG  IV:  TRIẾT LƯ ĐẠI ĐỒNG

57) Lập trường đạo đức (Như Lai Phật Tổ)

58) Con đường thắng khổ (Ngọc Hoàng Thượng Đế)

59) Nh́n đời ngắm đạo (Lư Thái Bạch)

60) Cảnh hành đạo (Lư Thái Bạch)

61) Chớ phân mạnh yếu (Ngọc Hoàng Thượng Đế)

62) Ba thành một, một ra ba (Lư Thái Bạch)

63) T́m chơn lư (Văn Tuyên Khổng Thánh)

64) Thái quá bất cập (Ngọc Hoàng Thượng Đế)

65) Nguồn cội và căn bản của lẽ sống, chết (Ngọc Hoàng Thượng Đế)

66) Cơ tác động tác (Lư Thái Bạch)

67) Trị bịnh trầm kha (Văn Tuyên Khổng Thánh)

68) Từ thực tế đến huyền thâm (Ngọc Hoàng Thượng Đế)

69) Quân tử nho, tiểu nhơn nho (Văn Tuyên Khổng Thánh)

70) Vật chất vô thường, tinh thần bất diệt (Ngọc Hoàng Thượng Đế)

71) Quân tử là ǵ? (Văn Tuyên Khổng Thánh)

72) Biết tu ngàn vàng khó sánh (Văn Tuyên Khổng Thánh)

73) Đường đi của quân tử và tiểu nhơn (Văn Tuyên Khổng Thánh)

74) Thiên đàng, địa ngục (Văn Tuyên Khổng Thánh)

75) Văn thiện ngôn tắc bái (Thái Thượng Đạo Tổ)

76) Đạo thái ḥa (Văn Tuyên Khổng Thánh)

77) Tinh thần cứu thế (Lư Thái Bạch)

78) Hương vị của món ăn tinh thần (Văn Tuyên Khổng Thánh)

79) Sự quư báu của Đại Đạo (Pháp Lực Kim Tiên)

 

CHƯƠNG V:  CHƠN-LƯ

80) Suy nghiệm tiên tri (Gia Tô Giáo Chủ)

81) Kết quả của sự bố thí (Thái Bạch Kim Tinh)

82) Tai hại của sự bỏn sẻn (Thái Bạch Kim Tinh)

83) Mười hai phái đạo Cao Đài (Ngọc Hoàng Thượng Đế)

84) Giữ ǵn tân pháp chơn truyền (Ngọc Hoàng Thượng Đế)

85) Liên giao chi phái (Ngọc Hoàng Thượng Đế)

86) Trọng pháp giáo (Pháp Lực Kim Tiên)

87) Biện phân tà chánh (Pháp Lực Kim Tiên)

88) Chánh pháp, tà pháp (Lư Thái Bạch)

89) Trung dung, trung đạo (Lư Thái Bạch)

90) Đạo đức thuần túy hồi chầu Ngọc Kinh (Lư Thái Bạch)

91) Ảnh hưởng của tư tưởng (Pháp Lực Kim Tiên)

92) Nhà tu học rơ đường chơn lư (Thái Thượng Đạo Tổ)

93) Tiểu ngă, đại ngă (Thiên Tướng Huệ Minh Châu)

94) Sanh kư tử qui (Thiên Tướng Bạch Sắc)

95) Quân tử trang nhi bất trang, quần nhi bất đăng (Lư Thái Bạch)

96) Tại sao mở hội Long Hoa (Quan Thánh Đế Quân)

 

CHƯƠNG VI:

97) Huyền lực vô vi (Thái Bạch Kim Tinh Trường Canh Lăo Lư)

98) Minh tâm kiến tánh (Phật Tổ Như Lai)

99) Tu tâm luyện tánh (Thái Thượng Đạo Tổ)

100) Tồn tâm dưỡng tánh (Văn Tuyên Khổng Thánh)

101) Chơn nhơn và phàm nhơn (Ngọc Hoàng Thượng Đế)

102) Dự ngày đại hội đắc thành tri cơ (Pháp Lực Kim Tiên)

103) Tựu về dự hội Huyền Đơn nghe à (Diêu Tŕ Kim Mẫu)

104) Vô vi trường cửu, lư sâu diệu huyền (Lư Thái Bạch)

105) Khử trược lưu thanh (Thái Thượng Lăo Quân)

106) Đường đạo đức trung dung, trung lập (Thái Thượng Đạo Tổ)

107) Tiến hóa và thối hóa (Thái Thượng Đạo Tổ)

108) Nhứt chuyển đến ngũ chuyển (Thái Thượng Đạo Tổ)

 

CHƯƠNG VII:

109) Thi văn dạy Đạo

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh