Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

MỤC  LỤC

THÁNH-HUẤN HIỆP-TUYỂN

QUYỂN I

* * * * *

CHƯƠNG  I:  XUÂN

1) Chúc Xuân * Cao-Đài Thượng-Đế

2) Xuân Chuyển Thế * Ngọc-Hoàng Thượng-Đế

3) Xuân, Dạ Cảm Hoài * Ngọc-Hoàng Thượng-Đế

4) Xuân Đời, Xuân Đạo * Ngọc-Hoàng Thượng-Đế

5) Xuân Đạo-Đức * Ngọc-Hoàng Thượng-Đế

 

CHƯƠNG  II:  KHUYẾN TU

6) Nhắn Khách Trần

7) Vô Thường Hữu Hoại 

8) Vật-Chất Ảo-Ảnh và Tinh-Thần Đạo-Đức

9) Lúc Tàn Canh 

10) Hạnh Phúc Tiêu Diệt và Bất Diệt 

11) Đời Là Bẫy Cạm 

12) Tranh Đua Vật Chất 

13) Kiếp Trần Ai 

14) Vật Chất Là Giả Tạm

 

CHƯƠNG  III:  GIÁC THẾ

15) Tỉnh Mộng Huỳnh-Lương

16) Đạo-Đức Trường Tồn

17) Đời Nầy Ví Thể Đèn Tàn 

18) Giác-Thế

19) Thoát Trần

20) Nhẹ Kiếp Phù Sinh

 

CHƯƠNG  IV:  ĐẠI CHÍ

21) Tu Là Cội Phúc

22) Quyết Chí Tu

23) Thế Trần Là Nơi Trường Học 

24) Quan Niệm Tu Hành

25) Tu Thân 

26) Lập Chí Tu 

27) Khử Ám Hồi Minh 

28) Trau Tâm 

29) Trau Tâm Sửa Tánh

30) Tâm Điền 

31) Thương Yêu 

32) Tu Kỷ Độ Nhơn 

33) Tu Tinh Tấn

34) Đạo Là Thuyền Bơi Ngược Nước

35) Đại Chí 

36) Chí Quân-Tử 

37) Thẳng Tiến

38) Anh Hùng Đạo-Đức 

39) Quyết Một Đường

40) Chưởng Đức

41) Tu Thân Giúp Đời 

42) Chớ Quên Bản Thân 

 

CHƯƠNG V: GƯƠNG HY SINH

43) Khuyến Đạo

44) Đạo-Lư Đại-Đồng

45) Hy-Sinh Gương Mẫu

46) Sự Nghiệp Vật-Chất và Tinh-Thần

47) Gương Hy-Sinh Bất Diệt 

48) Chí Nữ Lưu

49) Năm Điều Hy-Sinh Căn Bản 

 

CHƯƠNG VI: NHÂN QUẢ

50) Thói Đời 

51) Thiện Ác 

52) Luật Nhân Quả 

53) Nhân Quả

54) T́nh Lư

55) T́nh Thiêng-Liêng và T́nh Nhân-Loại

56) Lư Đạo Cơ Thiên

 

CHƯƠNG VII: BỔN PHẬN NGƯỜI HƯỚNG ĐẠO

57) Bí Quyết Thành Công

58) Người Hướng Đạo

59) Hành Tṛn Thánh Vị

60) Tri Hành Hiệp Nhứt

61) Tự Tín, Tự Suy, Tự Động 

62) Khoan Nghiêm Tương Tế 

63) Công Minh Chánh 

64) Quan Niệm Về Ḥa Hiệp, Thương Yêu

65) Tâm Thiện 

66) Bổn Phận Người Hướng Đạo

67) Đức Phân Biện

68) Trí Nhân Dũng

69) Nhẫn Nhịn, Thương Yêu 

 

CHƯƠNG VIII: CHƠN LƯ DUY NHỨT

70) Bài Học Căn Bản 

71) Đời Đạo Hiệp Ḥa

72) Đạo-Đức Chánh Chơn

73) Khoan Hồng Tha Thứ 

74) Thành Ư Chánh Tâm

75) Nhờ Người Chỉ Lỗi  

76) Tinh Thần Tương-Thân Tương-Trợ

77) Đời Vay, Đạo Trả 

78) Vị Nhơn-Sanh 

79) Quân-Tử và Tiểu-Nhân

80) Khiêm Nhường Lời Nói

81) Lễ Tâm Là Quư 

82) Cẩn Ngôn

83) Lư Tự-Nhiên và Lư Hiển-Nhiên 

84) Tu Thân, Tu Khẩu 

85) Phật và Ma

86) Xóa Lỗi Người 

87) Vui Nhận Quả Nghiệp 

88) Lạc Tại Kỳ Trung 

89) Lẽ Thật

90) Chơn-Lư Duy-Nhất 

91) Sử Đạo Lưu Truyền

92) Nhồi Quả

93) Nên Trọng Giấy Chữ 

94) Linh-Đơn Diệu-Dược

95) Toa Thuốc Trường-Sanh 

 

CHƯƠNG IX: QUI NGUYÊN THỐNG NHẤT

96) Tinh-Thần Qui-Nguyên 

97) Chơn-Lư Qui-Nguyên

98) Quan Niệm Liên Hiệp Chi Phái 

99) Chuyển Hóa Long-Hoa

100) Định Nghĩa Chuyển Hóa Long-Hoa

 

CHƯƠNG X: CHƠN ĐẠO

101) Phát Triển Đức Tánh Tốt 

102) Bài Vở Son 

103) Định Thần Nhập Tịnh 

104) Kềm Tâm Định Tánh

105) Thâu Thần Định Trí

106) Giới Định Huệ 

107) Tánh Mạng Song Tu

108) Hiệp Ḥa Âm Dương

109) Nhứt Chuyển (Tịnh 36 Giờ) 

110) Hồi Quang Phản Chiếu

111) Muốn Hưởng Đời Thượng-Nguơn Thánh-Đức Phải Làm Sao? 

112) Luyện Khí

113) Nguơn-Thần, Thức-Thần

114) Tu Tánh

115) Phàm Tâm và Đạo Tâm

116) Luyện Tâm

117) Tu Để Giúp Đời 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh