Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

7. HUẤN DỤ CỦA QUẢNG ĐỨC CHƠN TIÊN (TRẦN VĂN QUẾ)

Minh-Lư Thánh-Hội, 7-6 Tân Dậu (8-7-1981)

____________

THI:

QUẢNG thông sứ mạng buổi Tam-Kỳ,

ĐỨC độ vun bồi chẳng dám ly,

CHƠN lư sáng soi đường tận độ,

TIÊN phàm minh định lối đương vi.

Trần t́nh cậy có vầng Thiên điển,

Văn vẻ nhờ nơi bạn cố tri,

Quế đượm hương thơm ân nghĩa cũ,

Mừng chư hiền hữu mấy vần thi.

      QUẢNG-ĐỨC CHƠN-TIÊN Huệ-Lương Trần Văn Quế.

      Tệ huynh chào mừng chư chức sắc, chức việc, đạo tâm nam nữ Minh-Lư Thánh-Hội, chào mừng chư hiền đệ muội Hội-Thánh Truyền-Giáo, Cơ-Quan Phổ-Thông Giáo-Lư.

      Hôm nay rất vui mừng giờ hội ngộ cùng chư hiền hữu tại đây, cũng là dịp để ta thấy t́nh trần thế Tiên-gia sứ mạng chung đồng không c̣n hai nữa.

      Nhân đây tệ huynh xin bày tỏ tâm t́nh Đạo sự để chư hiền hữu được thấu rơ. Tệ huynh v́ sứ mạng, v́ nguyện lực, cũng v́ nghiệp căn buổi sinh thời, nhục thể trải bao phong trần lao lư,  nên cuộc hành tŕnh không c̣n đủ sức và tiêu biểu cho người hướng đạo Thiên-ân trên những bước đường khó khăn tận độ.

      Đức THƯỢNG-ĐẾ CHÍ-TÔN chọn ngày Khai Minh Đại Đạo năm Canh Thân triệu hồi và ngày kỷ niệm thành lập Hội Thánh Trung Hưng mùng 1 tháng 6 cũng là ngày tệ huynh thọ nhiệm vụ Phối Sư Chủ Trưởng Hội Thánh, Thiên Đ́nh xét công hạnh, ân phong cho phẩm vị QUẢNG-ĐỨC CHƠN-TIÊN mà chư hiền hữu đă được dự nghe Ngọc Sắc vừa rồi. Thật là đại hạnh cho tệ huynh mà cũng là điều đáng mừng chung cho chúng ta, v́ sứ mạng Thiêng liêng với Hội Thánh Truyền Giáo 30, với Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lư 20, nên Tệ huynh c̣n cộng sự hộ tŕ cho chư hiền trên mọi bước đường hành Đạo. Điều này cũng không có chi lạ, cũng như trường hợp Lư Đại Tiên Trưởng hành xử nhiệm vụ Giáo Tông Đại Đạo, Hưng-Đạo Đại-Vương hành xử nhiệm vụ Tổng Lư Hội Thánh Truyền Giáo trước kia.......

      Chư chức sắc nên vững vàng trong các sinh hoạt nội bộ đừng xao lăng. Điều quan trọng nhứt là ĐOÀN KẾT, THƯƠNG YÊU nhau mới là căn bản của mọi vấn đề.

      Nhân giờ vui mừng hội ngộ hôm nay, tệ huynh xin để mấy vần thơ kỷ niệm:

THI:

              Mừng chư hiền hữu Thiên ân,

Nữ nam đồng đạo xa gần thân sơ.

       Mừng đặng sanh trong cơ tái tạo,

       Đặng làm người học Đạo kỳ Ba,

              Vào đời mấy kẻ được ra,

Lợi danh tài sắc đắm sa quên về.

       Không thoát khỏi cái mê hồn trận,

       Dầu trí, ngu cũng vẫn hăm ḿnh,

              Ai không sáu dục bảy t́nh,

Móng tâm liền bị vô minh phủ mờ.

       Chừng đó ch́m trong cơ chuyển hóa,

       Đặt ḿnh trên bản ngă riêng chung,

              Đua nhau tranh thắng tranh hùng,

Dầu đời hay Đạo như cùng hướng mơ.

       Vui sướng chi cuộc cờ thắng bại,

       Lợi bên này mà hại bên kia,

              Khổ v́ mâu thuẫu  rẽ chia,

Ghét sanh ích kỷ đoạn ĺa t́nh thương.

       Lỡ si mê vào đường tà quái,

       Mất tự nhiên là trái ư Thầy,

              Đạo không Nam Bắc Đông Tây,

Một bầu không khí tràn đầy bao la.

       Tôn chỉ Đạo dung ḥa hiện thực,

       Thế bao la, đồng nhứt quán thông,

              Bao la đem đến đại đồng,

Đồng nguyên nhứt lư cộng thông lưu hành.

       Không sự thế, giới ranh hạn hẹp,

       Th́ Đạo Trời vui đẹp biết bao,

              Cao-Đài là cái đài cao,

Vượt lên tất cả đón rào ngăn che.

       Thấy tỏ rơ mà nghe thấu suốt,

       Có ǵ đâu hạn cuộc được ta,

              Ngoài trời Thượng-Đế bao la,

Trong ḷng vạn tượng cũng là Chí-Tôn,

       Dầu sáng tạo, bảo tồn, hủy diệt,

       Một là ba, ai biết lẽ Trời,

              Cho hay biến hóa đổi dời,

Là cơ tái tạo lập đời Thượng Nguơn.

       Bảo tồn những cái chơn thiện mỹ,

       Hủy diệt điều ác ngụy xấu xa,

              Lọc vàng loại chất cặn ra,

Vàng càng nung lửa càng gia tuổi vàng.

       Nh́n cơ Đạo ngổn ngang rời ră,

       Mỗi Thiên-ân mỗi ngă mỗi ḷng,

              Đạo Trời huyền nhiệm mênh mông,

Mắt tai hạn hẹp ngắm trông sao cùng.

       Kết hợp lại cái chung chưa đủ,

       Ư cá nhân tự phụ đâu thành,

              Muốn cho Thánh thể mạnh lành,

Tương quan liên hệ đồng thanh nhất tề.

       Tránh những thứ ta chê là xấu,

       Th́ ta đừng theo dấu dẫm chơn,

              Ta ưng hạnh đức Thánh Thần,

Th́ ta thực hiện cho dân nễ v́.

       Ta quí Đạo vô vi thanh tịnh,

       Th́ lợi danh bất chính chớ làm,

              Tin thờ Chánh-đạo kỳ tam,

Pháp quyền sứ mạng dung hàm cổ kim.

       Quyền pháp vốn trung tâm vũ trụ,

       Vạn sanh đều có đủ pháp quyền,

              T́nh thương sự sống vô biên,

Cùng chung Thượng-Đế không riêng đâu nào.

       Biết sống Đạo ǵn câu trung Đạo,

       Ở hay về hoài băo như xưa,

              Ai ơi! sứ mạng Đại Thừa,

Trọn đời gồng gánh chưa vừa chưa ưng.

       Nh́n nhau bỗng rưng rưng giọt lệ,

       Nỗi mừng thương huynh đệ Thiên ân,

              Mừng v́ đường lối chánh chơn,

Thương v́ sứ mạng lắm phần gay go.

       Thôi th́ thôi chuyến đ̣ buổi chót,

       Ḷng dặn ḷng đắng ngọt chớ nao,

              Người xưa để lại người sau,

Gieo mầm sống Đạo biết bao vuông tṛn.

       Chư Thiên ân sắt son ǵn giữ,

       Giữ Đạo Trời tuần tự hóa hoằng,

              Trung-Hưng, Minh-Lư, Cơ-Quan,

Tuy ba mà một chu toàn đồng thân.

       Nói sao hết tinh thần trách nhiệm,

       Tỏ sao cùng quan điểm tâm tư,

              Hôm nay xin tạm giă từ,

Cơ-Quan tái ngộ bấy giờ sẽ phân.

Thăng...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh