MỤC LỤC

THÁNH GIÁO SƯU TẬP

NĂM NHÂM TƯ 1972

 

1. Khai Xuân tâm Đạo (Vạn Hạnh Thiền Sư, 22-2-1972)

2. Ngày Thiên Quan Tứ Phước (Ngọc Hoàng Thượng Đế, 29-2-1972)

3. Lập Đức bồi công (Diêu Tŕ Kim Mẫu, 21-4-1972)

4. Lập thân hành Đạo (Giáo Tông Đại Đạo Thái Bạch Kim Tinh, 3-5-1972)

5. Con người cho thiệt con người (Lê Văn Duyệt Đại Tiên, 20-6-1972)

6. Giác Ngộ (An Ḥa Thánh Nữ, 24-6-1972)

7. Ḥa hợp nhơn tâm (Vạn Hạnh Thiền Sư, 15-8-1972)

8. Song tu đời Đạo (Diêu Tŕ Kim Mẫu, 22-9-1972)

9. Cùng chung lối tiến (Diêu Tŕ Kim Mẫu, 1-10-1972)

10. Bảo trọng tứ dân (Phan Thanh Giản, 3-10-1972)

11. Hăy làm sáng lại tâm linh (Hiệp Thiên Đại Đế Quan Thánh Đế Quân, 3-10-1972)

12. Nho Tông chuyển thế (Giáo Tông Đại Đạo Thái Bạch Kim Tinh, 3-10-1972)

13. Tâm Bát Nhă (Trần Hưng Đạo Đại Vương, 6-10-1972)

14. T́nh đời thế Đạo (Diêu Tŕ Kim Mẫu, 29-1-1973)