MỤC LỤC

THÁNH GIÁO SƯU TẬP

NĂM TÂN HỢI 1971

     

1) Tiền bối chúc Xuân (Ngôi Hai Giáo Chủ Ngô Minh Chiêu, 27-1-1971)

2) Huấn từ Đức Chí Tôn Xuân Tân Hợi (Ngọc Hoàng Thượng Đế, 27-1-1971)

3) Ban ân trước thềm năm mới (Diêu Tŕ Kim Mẫu, 27-1-1971)

4) Nguyên lư tuyệt đối (Quan Âm Bồ Tát, 2-2-1971)

5) Chánh trị (Linh Quang Thổ Địa, 13-2-1971)

6) Đường tu tiến (Giáo Tông Đại Đạo, 13-2-1971)

7) Đức khiêm tốn và phục thiện (Quan Thánh Đế Quân, 25-2-1971)

8) Tự tin, tự giác (Vạn Hạnh Thiền Sư, 3-3-1971)

9) Tu tâm luyện tánh (Di Lạc Thiên Tôn, 3-3-1971)

10) Nghịch hành phản bổn (Ngôi Hai Giáo Chủ Ngô Minh Chiêu, 10-3-1971)

11) Trách nhiệm người hướng Đạo (Hộ Pháp Phạm Công Tắc, 10-3-1971)

12) Đắc Nhứt (Ngọc Hoàng Thượng Đế, 10-4-1971)

13) Đại đồng thiên hạ (Phan Thanh Giản, 2-5-1971)

14) Hai tiếng Tu Hành (Vạn Hạnh Thiền Sư, 9-5-1971)

15) Khuyên nhủ tu sinh (Hiển Thế Đạo Nhơn, 2-6-1971)

16) Chánh kỷ hóa nhân (Đại Tiên Lê Văn Duyệt, 2-6-1971)

17) T́nh thương cao cả (Cao Triều Phát, 9-6-1971)

18) Đại thể ḥa đồng (Vô Cực Từ Tôn, 17-7-1971)

19) Trách nhiệm nữ lưu (Vân Hương Thánh Mẫu, 29-7-1971)

20) Hợp đoàn hướng thiện (Vô Cực Từ Tôn, 5-8-1971)

21) Quan niệm về nhân bản (Đông Phương Chưởng Quản, 6-9-1971)

22) Phật pháp, thế gian pháp (Di Lạc Thiên Tôn, 6-9-1971)

23) Tỉnh mộng trần (Chơn Thường Đạo Sĩ, 11-9-1971)

24) Cơi tạm vô thường (Vạn Hạnh Thiền Sư, 9-10-1971)

25) Vạn giáo đồng nguyên (Vạn Hạnh Thiền Sư, 18-10-1971)

26) Cảm ứng (Vạn Hạnh Thiền Sư, 11-9-1971)

27) Phân thanh lóng trược (Vạn Hạnh Thiền Sư, 6-11-1971)

28) Chơn lư (Vân Hương Thánh Mẫu, 29-11-1971)

29) Thanh thiếu niên mầm non đạo đức (Cao Triều Phát, 2-12-1971)

30) Lẽ sống và lẽ chết (Vạn Hạnh Thiền Sư, 18-12-1971)

31) Ḥa đồng nữ đạo (Vô Cực Từ Tôn, 29-12-1971)

32) Sứ mạng đạo đức (Đông Phương Chưởng Quản, 14-2-1972)