Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

 

9.- HƯỜN CUNG ĐÀN

30 rạng mùng 1 tháng 5 Ất Tỵ (30-5-1965)

      BẠCH-VÂN ĐỒNG-TỬ chào chư Thiên mạng, chào chư hiền huynh, hiền tỷ. Tệ Đệ vâng lịnh báo đàn, chư huynh tỷ thành tâm tiếp điển, Tệ Đệ xin lui.

      (Tiếp điển:)

Thi:

GIÁC quan mở rộng khắp càn khôn,

THẾ sự đua chen khó bảo tồn,

ĐẠO đức ǵn ḷng cho trọn vẹn,

NHƠN tâm đắc nhứt yết Từ Tôn.

      Bần Đạo chào chư Thiên mạng, chào chư hiền đệ, hiền muội. Bần Đạo đến giờ nầy do lịnh Giáo Tông để cùng chư hiền giải bày Đạo lư. Bần Đạo đem ra đây một đề tài thực giản dị và đă có từ khi loài người đến cơi thế gian nầy. Có thể gọi là món ăn tinh thần của từ một nhân thân, mà nguồn sinh lực phát tiết kết tụ vào một gia đ́nh hạnh phúc, một xă hội công bằng, một quốc gia cường thạnh, một thế giới an bài đạo lư. Chư hiền an tọa nghe Bần Đạo phân:

Thi:

Ngàn kiếp tu hành cơi thế gian,

Độ bao nhiêu khách bước lên thoàn,

Dù đời muốn biết hay không biết,

Mượn lối đi về cậy điển quang.

Bài:

       Trời khai Đạo vạch đàng chơn chánh,

       Mở cửa phàm thoát cảnh luân trầm,

              Ánh hồng rọi khắp tối tăm,

Giúp đời lập Đạo sưu tầm lối đi.

       Phước tội chỉ một ly mà có,

       Siêu đọa nh́n hai ngơ sớm toan,

              Tội gây nhiều nỗi trái oan,

Phước xây hạnh phúc vẹn toàn tâm linh.

       Phước tội bởi tự ḿnh chọn lấy,

       Không ngơ vào chẳng thấy ngơ ra,

              Chuyển luân tội phước hằng hà,

Dập d́u lối phước thiết tha tội đồ.

       Đời mấy kẻ thân cô thế mỏng,

       Đời mấy người quyền trọng tước cao,

              Ai bần tiện, ai phú hào,

Tội trong cái phước, phước cao tội kề.

       Đạo hỡi ai, ai mê, ai tỉnh,

       Đạo là đâu chánh tín, mị tà,

              Đành rằng tự giác, giác tha,

Phước về nẻo Đạo, tội sa diêm đài.

       Ta nhắc lại những ai hướng đạo,

       Nên ôn nhuần thông thạo sử kinh,

              Hiếu, đễ, trung, tín vẹn ǵn,

Lễ, nghĩa, liêm, sỉ phục sinh đạo nhà.

       Hiếu danh phận đạo là duy nhứt,

       Hiếu nghĩa nhân thi thực chu toàn,

              Hiếu c̣n tỏ rạng bốn phang,

Hiếu nhân nguồn cội con đàng vi tiên.

       Đễ là phải thuận giềng mối đạo,

       Đễ là ḥa thuận thảo đệ huynh,

              Đễ là chung thuận đời t́nh,

Đễ ghi tạc dạ tạo h́nh thức nên.

       Trung với Đạo lập nền cổ giáo,

       Trung dung là cấu tạo quân b́nh,

              Trung Đạo tội phước nhục vinh,

Trung ḥa chủ đích vẹn ǵn như nhiên.

       Tín đức buộc ở tiền như hậu,

       Tín vốn người đă tạo tín nhân,

              Tín là một vị thuốc thần,

Tín vô bất lập mọi phần khó nên.

       Lễ là gốc tảng nền nhơn loại,

       Lễ vẹn ǵn quấy phải phân minh,

              Lễ là ngăn chận đời t́nh,

Lễ giáo bất tại phân minh cho đời.

       Nghĩa vốn phải trau giồi chí khí,

       Nghĩa đệ huynh hữu thỉ hữu chung,

              Nghĩa là ẩn tạc chí hùng,

Nghĩa là ngọn đuốc rọi cùng tối tăm.

       Liêm khiết vốn phương châm nhơn phẩm,

       Liêm chánh là tối thậm tối cần,

              Liêm thanh sử luận cân phân,

Liêm trực tồn tại nơi trần đề nêu.

       Sỉ là rơ mọi điều vinh nhục,

       Sỉ ấy là gạn đục lóng trong,

              Sỉ là biết hổ nơi ḷng,

Theo đường chánh Đạo ngự phần bửu châu.

       Tám món báu sử hầu lưu lại,

       Thảo thuận phân quấy phải đạo nhà,

              Cùng chung một cội tức Cha,

Vạn thù nhứt bổn dung ḥa ư riêng.

       Nền chánh đạo Phật Tiên Thánh dạy,

       Lẽ nhiệm mầu thời đại Hạ Nguơn,

              Công, dung, ngôn, hạnh tảng nền,

Giữ ǵn vẹn vẽ mới nên phẩm người.

 

      Vậy Bần Đạo nhắc lại những nhà lập giáo cần căn cứ vào chủ trương đạo đức từ xưa lưu lại. Bần Đạo giă từ chư Thiên mạng, thăng.

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh