Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

(Click here for VNI version)

THUYẾT NỮ ĐẠO H̉A MINH

Thi:

Ban truyền THÁNH-Đức giải nhân luân,

Lập bộ NỮ-Dung bước kịp lần,

Chí nguyện RĂN (JEANNE) ḷng tâm chủ định,

Nương theo ĐA (D'ARC) học phép huyền thâm.

      Thánh-Nữ tiếp mừng chư sĩ-tử.

Thi:

NỮ kiệt ǵn tâm Đạo-lư hành,

ĐẠO Trời khuyên đổi chút mày xanh,

H̉A cùng em chị lên thuyền Nhă,

MINH triết qui nguyên một kiếp thành.

      Bần-Nữ giải về thuyết “Nữ-Đạo Ḥa Minh”.

      Nghe dạy: Nầy chư nữ phái Tiền, Trung, Hậu, đời cạnh tranh phải thức tri thời cuộc đặng lo học Đạo tu hành, màng chi sự thế quanh năm không có thành chi đó, với sự giả thế đồ. Ôi! khá quán thông Kinh sử. Bạn nữ dung làm thử như thiếp hồi xưa, lấy phấn son tô điểm gầy dựng miếu đường, trận giặc dẹp xong, vừa đời ca tụng. Người ưa cùng vạn quốc, tiếng thanh sử ta không màng thật, nhưng thầm nghĩ rằng: con người sanh trong trời đất, phải biết luật đặng ta trả rồi về. Kiếp tấn hóa hồi xưa nơi bể hoạn sông mê, từ thiểu trí cho đến lúc trưởng thành, biết bao hy vọng tràn trề với thân bèo dạt đóa hải-đường.

      Mấy em ôi! Tâm lo tu mau thông đoạt, nảo hồng quần là kiếp mạt của nữ giải-phóng, tranh với bạn sở-khanh. Ham làm chi tệ vậy ớ nữ đời sanh. Mê mẩn rồi đời xuân xanh, hoa tàn cúc rụi. Càng đem thân cắm cúi, lại càng hổ với đất nước tổ tông. Nữ như ai kia cũng biết lên ngựa nắm kiếm thư hùng, nữ hạnh Đề-Oanh đứng trên đài ngơ ngẩn, người dưới sân khấu, tài học đó nhờ đâu mà thi đậu, cũng v́ giục t́nh tu mạnh, mới cảm thấu đến Hoàng-Thiên.

      Có nhớ không hồi chị lưu lạc mà phải chăn chiên nơi quảng đồng vắng có ai người qua kẻ lại. Khi nước mạnh dân giàu người đều hăng hái, đến lúc nguy khổn với trận đao binh th́ đời ôi! đời tướng rụi tử h́nh, mấy mặt ra đề binh khiển tướng, nhờ phép mầu chị đây mới lănh tướng lấy huyền linh chấp chưởng mấy đội binh nhung, làm kẻ đời thất vía hải hùng, nghe thấy Thánh-Nữ cúi đầu hạ mạng. Song thương ôi, kiếp số đâu nào có hạn, rồi cũng bị thiêu hủy cuộc đời chị đây. Cuốn sổ vàng nơi cơi Âu-Tây đề danh rạng non sông cùng đời biết. Hồi một trận Âu-Châu nhiệt liệt băi tha ma đánh giết tranh lấn cơi bờ. Xong rồi chị mới hiển hích mượn xác truyền huyền linh cơ, có để lời Sám đến giờ là Tam-Kỳ Đại-Đạo. Mấy em ôi, nếu chị không mạnh bạo với đức tín dụng cầu khẩn HOÀNG-THIÊN th́ đâu có đặng lịch sử roi truyền hậu lai tên tạc!

      Chị nh́n xem nơi Á-Việt Đông nầy cũng nhiều danh sáng kiến. Ḱa chị Nữ-Trưng-Vương cùng bà Triệu-Ẩu, đất Việt-Nam c̣n roi dấu miếu-đường. Đó cũng mặt Nữ hùng vương, đó cũng là nữ hạnh phô trương kém chi tay soái tướng.

      Nầy các em ôi! Văn-minh cơi Nam nầy không có chi là khuynh hướng, mảng hôm mai thờ phượng với gia đ́nh, rất kém người học thuộc Thiên-thơ, ít kẻ dồi trau hạnh tốt. Bởi thế mà từ chốn phồn ba đô hội cho đến chỗ thủy mạc sơn cùng nh́n lại th́ thua phần trăm muôn các nước.

      Các em ôi, ĐẠO THẦY quí lắm, rán kệ Kinh trau chuốt, đừng có bó buộc với giấc huỳnh-lương, cũng một con đường, cũng một phương, cũng một chủ trương. Thương làm sao cho đáng phận làm người. Thương làm sao cho xă-hội biết ḿnh đây. Thương cho rơ tài hay của nữ-sĩ. Thương lấy chi mà làm chuẩn bị. Phải nhớ rằng Đạo-Đức là nơi lư trí học đặng thoát ṿng. Hằng ngày lo chỉnh đốn nội dung. Ham chi mê mệt làm ǵ mà c̣n long đong với quả nghiệp. Trống thúc giục ba kỳ biết bao nhiêu hối người căn kiếp. Chuông cảnh tỉnh mấy hiệp chung ḥa. Nữ phái em ôi! Bỏ sự phiền ba đem Đạo hạnh qui tựu đặng mà phổ thông cho khách đời biết ta không thua kém.

      Các em nhớ đừng có hẹn nay mai, kẻ mắc giúp đời, người v́ phận sự rồi lần lựa đến cuộc tang thương. Ôi nầy nữ muội, khá lấy chữ Tâm mà lần đến song hương, tầm triết lư hội hiệp khoa trường, đừng ngơ ngáo, ḿnh đây có tâm Đạo dắt kẻ đời biết nẻo hành vi, đừng có kẻ dắt người nhăn bích đi đêm.

      Bởi vậy đó em cần phải trau dồi âm chất, thúc hối nhau mà lập nên tàn quả công. Một mai rồi huệ tâm phát khởi cứu thế hết ḷng, giờ đây phải làm xong của phần trọng trách.

      Tam-Kỳ em đă biết chơn-lư, em chưa hiệp đồng Đạo, thương em chưa xong, c̣n quả công thiếu đó. Vậy từ đây nghe thành kỉnh nên tu rán đến bờ Đạo ngạn có chị dắt về nguyên. Rán làm sao nhứt bổn nhứt nguyên, nhứt tâm định chơn truyền, đừng đi sái nẻo. Lư trí cho thông khôn khéo, cách vật cho mực mẹo trí tri, nhiều nẻo thân em nào đâu có. Sống gởi tạm một đời rồi chỗ đất gởi nấm mồ hoang. Ôi mảnh hồng nhan, ôi đời liệt-nữ, hồi c̣n sống ở trần không tu, bởi ngày đêm dụ dự, đến chết làm phân cho cây thử nếm mùi. Thế đồ ôi! vó ngựa mảng thả xuôi lượng sóng dập dồn có chi là vinh hạnh, để kiếm con đường chánh, xa lánh kẻ mỵ quyền, lập bản thuyền-quyên cứu người trên vơ-trụ... Chị đây dạy mấy hàng em kư chú. Chị mượn linh-cơ nhắc nhủ, các bạn trong Đạo Tam-Kỳ nhàn rảnh khi ngồi nghĩ suy, bước đường đi.

Ngâm:

        Đi cho kịp Hội Long-Huỳnh,

Đạo Trời sắp sẵn lộ tŕnh ớ em.

Thi:

Ớ em, Kinh báu đă ra đời,

Chị đến Non Kỳ dạy mấy lời,

Thế cuộc tồn vong tầm mạc trắc,

Ái tha nữ-liệt khổ đời ôi.

Chuyển mê thức tánh qui nguyên bổn,

Thánh-triết hồi văn lập bộ rồi,

Biết có bao ngày thân phải khổ,

Chi bằng giải thoát cảnh trần vơi.

      (Tiếp điển:)

Thi:

NGÔ ban đức cả thoát trần ai,

ĐẠI-Đạo hoằng dương có những ngày,

TIÊN bút thử phê cơ giáo lư,

Giáng trần chứng chiếu tỏ cùng ai.

Thi:

Chánh tà cao thấp chớ nên bàn,

Học Đạo th́ lo tập sửa an,

Tiên cảnh đặng lên rồi mới ngộ,

Phàm trần c̣n ở biết sao than.

Bớ đời chớ khá tôn mà hại,

Hỡi kẻ đừng khi chịu khốn nàn,

Tiên tục ví dầu đường ngắn ngủi,

Th́ ai chẳng muốn đóa sen vàng.

Bài:

      Cuối Hạ-Nguơn cơ Trời dĩ định,

      Lập Tam-Kỳ chuyển lịnh Long-Hoa,

            Mấy ngàn năm lẻ san-hà,

Việt-Nam c̣n chịu nạn mà khó minh.

      Đời khổ năo thiên h́nh vạn trạng,

      Thiết tha thay mà cũng chán thay,

            Văn-minh giả đạo đức sai,

Cuộc phù-vân có những ngày thoát qua.

      Đường sanh-lư kẻ tà lôi cuốn,

      Nẻo văn chương mới chuộng cũ vong,

            Cảm cho sanh chúng Lạc-Hồng,

Giữa cơn biến đổi trong ṿng lửa binh.

      Đạo chuyển phục nguyên-linh cứu thế,

      Đạo gầy nên mưu kế thoát ngoài,

            Luyện đơn nhờ có công dày,

Hành Đạo cứu thế mấy bài kinh luân.

      Khuyên thế cuộc phải vâng Hoàng-Phụ,

      Dặn chúng sanh học đủ Thiên-cơ,

            Việc chi cũng tại hồi sơ,

Hoàng-Thiên đă sắp cuộc cờ Đạo khai.

      Nước lửa đă phô bày trước mắt,

      Nợ đao binh đă sắp bên chân,

            Đời đà mạt kiếp khó mừng,

Chẳng đành diệt tận mới chừng Đạo khai.

      Khai ĐẠI-ĐẠO chuyển ngoài nước lửa,

      Mở TAM-KỲ cứu chữa vạn linh,

            Hỡi ai biết đặng sửa ḿnh,

Rán công hành Đạo giữ ǵn huyền-cơ.

      Đừng tịnh luyện hững-hờ mà lụy,

      Chớ đem ḷng ích kỷ mà sầu,

            Công cao quả mới thành châu,

Đức dày ngôi vị có đâu chẳng chờ.

      Bớ những khách Thiên-cơ vâng mạng,

      Đừng ỷ công mà chán mà chê,

            Cứu đời phận sự an bề,

Thương đời là tốt chớ hề sai ngoa.

      Thương những kẻ kế tà hoặc chúng,

      Dầu chi chi th́ cũng mến thương,

            Mới là phước đặng hai đường,

Mới là hành Đạo mới thương khuyên ḷng.

Thi:

Ḷng phàm khuyên rửa sạch sành sanh,

Thương thế d́u lên Đạo-đức hành,

Xá cuộc thế quyền về cựu vị,

Hậu lai c̣n phước để nêu danh.

      Bần-Đạo chào chư sĩ-tử, Bần-Đạo lui...

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh