Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

TLBT còn nhiều Ðàn-Cơ và Kinh sách cần được đánh máy lại để đem lên web. Nếu quí vị nào muốn công quả giúp phần đánh máy, xin liên lạc về tlbt@sbcglobal.net , cám ơn nhiều!

MỤC LỤC

THÁNH-ÐỨC CHUYỂN-MÊ

Lời Tiểu Tựa

Bài 1: Ðàn mùng 1 tháng 6 năm Ất-Hợi (1935) 

            Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế

Bài 2: Ðàn mùng 2 tháng 6 năm Ất-Hợi (1935)

            a) Tam Giáo, Tam Trấn

            b) Gia-Tô Giáo-Chủ

            c) Chuẩn-Ðề Bồ-Tát, Văn-Thù Bồ-Tát

            d) Nguơn-Thỉ Thiên-Tôn, Cù-Lưu-Tôn

            e) Thông-Thiên Giáo-Chủ

            f) Huỳnh-Long Chơn-Nhơn, Tây-Phương-Sóc, Nam-Cực Tiên-Ông

            g) Di-Ðà Phật-Tổ, Hồng-Quân Lão-Tổ

            h) Bát-Tiên

            i) Tiếp-Dẫn Ðạo-Nhơn, Ðông-Phương Lão-Tổ

            j) Tề-Thiên Ðại-Thánh, Ngô-Ðại-Tiên

 

Bài 3: Ðàn mùng 3 tháng 6 năm Ất-Hợi (1935)

 

            a) Ngọc-Ðảnh Chơn-Nhơn, Thái-Ất Chơn-Nhơn

            b) Hải-Triều Thánh-Nhơn, Xích-Tinh-Tử, Xích-Mi Lão-Tổ

            c) Phổ-Hiền Bồ-Tát, Di-Lạc Thiên-Tôn

            d) Ðạo-Hạnh Chơn-Nhơn, Lục-Yểm Chơn-Nhơn

            e) Quỉ-Cốc Thoàn-Sư, Liễu-Nhứt Chơn-Nhơn

            f) Linh-Bửu Ðại-Pháp-Sư, Thanh-Hư Ðạo-Ðức Chơn-Nhơn

            g) Chư Tiên Ðại-Hải, Trần-Ðạo-Tổ

            h) Thích-Ca Như-Lai

 

Bài 4: Ðàn mùng 4 tháng 6 năm Ất-Hợi (1935)

 

            a) Diêu-Trì Kim-Mẫu, Linh-Bửu Nương-Nương

            b) Lê-Sơn Thánh-Mẫu, Ðào-Hoa Thánh-Mẫu

            c) Thất-Nương Diêu-Trì-Cung

            d) Mã-Lực Tiên-Nương, Kim-Quang Thánh-Mẫu

            e) Kim-Sơn Thánh-Mẫu, Huỳnh-Hoa Thánh-Mẫu

            f) Lư-Sơn Thánh-Mẫu, Thiên-Hậu Nguơn-Quân

            g) Thể-Liêng Tiên-Nữ, Tây-Vương-Mẫu

            h) Linh-Sơn Thánh-Mẫu

 

Bài 5: Ðàn mùng 5 tháng 6 năm Ất-Hợi (1935)

 

            a) Thái-Thượng Ðạo-Quân, Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế

            b) Thái-Thượng Ðạo-Tổ dạy về:

                Tam Qui, Ngũ Giới, Tam Nguơn, Ngũ Hành, Tam Cang, Ngũ Thường

            c) Diêu-Trì Kim-Mẫu dạy về Tam Tùng, Tứ Ðức:

                Tùng Phụ

                Tùng Phu

                Tùng Tử

                Công

                Ngôn

                Dung

                Hạnh

 

Bài 6: Ðàn mùng 6 tháng 6 năm Ất-Hợi (1935)

 

            a) Văn-Tuyên Khổng-Thánh dạy về Tam Cang:

                Quân Thần Cang

                Phụ Tử Cang

                Phu Thê Cang

                Sư Ðệ

                Ðệ Huynh

                Hữu Bằng

            b) Di-Ðà Phật-Tổ dạy về: Chữ Hòa và chữ Nhẫn

            c) Lý-Thái-Bạch dạy về: Tửu, Sắc, Khí, Tài

 

Bài 7: Ðàn mùng 7 tháng 6 năm Ất-Hợi (1935)

 

            a) Lý-Trích-Tiên

            b) Quan-Âm Nam-Hải

            c) Lý-Thái-Bạch

            d) Quan-Thánh Ðế-Quân

            e) Linh-Quang Thổ-Ðịa

            f) Trường-Tiếu-Tiên

            g) Chư Thần mừng Kinh

            h) Cao-Ðài Thượng-Ðế

            i) Diêu-Trì Kim-Mẫu

            j) Cao-Ðài Ngọc-Ðế

 

Bài 8: Ðàn mùng 8 tháng 6 năm Ất-Hợi (1935)

            

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh