Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

KHUYẾN THẾ

 

       Cấm tửu sắc với sai ngoa,

Đừng mê yến tửu, nguyệt hoa chớ gần.

       Gần ắt tiêu lần nhà cửa,

Mối oan gia nợ ấy nữa gây hoài.

       Sanh gian xảo, phải mang tai,

Diêm vương Ngài giận, quỉ rày bắt đi.

       Gông cùm xiềng tỏa li b́,

Chịu thôi h́nh phạt ai bi xiết nào!

       Kêu Trời chẳng thấu Trời cao,

Địa ngục kết án dẫn vào khảo tra.

       Tù lao khổ sở lắm a,

Đầu thai lừa ngựa xiết là lao đao!

       Kiếp này lộn tới kiếp sau,

Xin đừng làm dữ, ước ao phỉ nguyền.

       Nếu chưa đền nợ tiền khiên,

Dầu cho có cánh khôn miền bay cao.

       Ăn năn kiếp trước tầm phào,

Trách ḿnh đền tội, bôn đào khôn phương.

       Sửa tâm tánh, giữ cương thường,

Ǵn ḷng ngay thẳng là phương trau ḿnh.

       Lầu xanh bài bạc tội t́nh,

Các điều gian xảo khá xin bỏ chừa.

       Xa bài bạc, rượu chớ ưa,

Xảo gian nhứt nhứt phải ngừa mới xong.

       Phạm nhiều tội, vấn vương ḷng,

Lời này khuyến thế để pḥng gương chung.

 

Lê Lăo Sư

 

 

 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh