Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

KHẨU THIỆT GIẢI

 

Vô cửa Đạo cẩn ngôn cẩn hạnh

Khá thốt lời minh chánh từ ḥa

Sửa tấc ḷng tiếng nói thiệt thà

Điều phi thị gốc là lưỡi miệng

Tua xét kỹ, ngừa pḥng luận biện

Kẻo lỗi lầm xao xuyến trí khôn

Khẩu thiệt là xuất nạp chi môn

Đường tiết tháo muội hôn ắt tệ

Nền đức hạnh siển sai quan hệ

Người xem vào lờn dễ bỉ khinh

Việc nên hư họa phước bởi ḿnh

V́ tiếng nói không ǵn chẳng giữ

Xét suy trước là trang quân tử

Thốt lời sau, đàm sự ích đời

Khuyên cho người ḷng quấy đổi dời

Theo nẻo chánh là nơi đức hạnh

Tiếng phi lễ ngăn dè khá tránh

Lời hư ngôn ngoan ngạnh nên chừa

Miệng lưỡi thường bén tợ đao cưa

Một mảy quấy đủ vừa sanh hại

Chớ bao biếm vắn dài khôn dại

Đừng khoe khoan làm phải nói hay

Lời hoang đàng thất tín không ngay

Nếu chẳng bỏ th́ tai họa tới

Chừa rủa thả buông lời chưởi bới

Làm hao hơi tiếng ngợi khen nào

Việc chẳng lành chớ thốt tiếng vào

Một than lửa đốt bao rừng bụi

Xét lấy đó tỏ tường may rủi

Khá sửa trau sạch phủi tiếng tà

Ḷng dữ lành lưỡi miệng bày ra

Chẳng cẩn thận th́ xa Đạo chánh.

 

Quan Âm Bồ Tát

 

 

 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh