Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

CÙNG KHỔN GIẢI

 

Người quân tử khốn cùng chẳng núng

Kẻ tiểu nhơn gặp túng lạm dùng

Thuận lẽ Trời, số phận khá tùng

Bằng tranh cạnh vẫy vùng khó được

Người phú túc bởi chưng kiếp trước

Đặng duyên lành hưởng phước ngày ni

Khó nghèo v́ công thiểu quả vi

Rán bền chí tu tŕ kẻo uổng

Đừng thấy khó đem ḷng sầu muộn

Mà không ǵn bỏ luống công phu

Hiểu sắc thân là huyễn khá tu

Ham ăn mặc ngao du chẳng ích

Nẻo bần tiện là điều nhỏ nhít

Theo đàng ngay, chớ nghịch ḷng lành

Xưa Phật Tiên đói lạnh tu hành

Rán bền chí siêu sanh Tịnh độ

Nếu v́ nỗi khốn cùng nê cố

Ắt dễ đâu thức ngộ trí chơn

Đạo Phật Tiên tánh mạng trọng hơn

Nếu rủi gặp lắm cơn nguy biến

Ḷng cũng chẳng đổi dời xao xiến

Mà chăm nom quyến luyến cuộc trần

Mau tỉnh tâm nợ thế giảm lần

Th́ mới đặng kề gần minh đạo.

 

Liên Hoa Tán Nhơn

 

 

 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh