Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

 

BẠO TÁO GIẢI

 

Người tu niệm lướt hờn dập dục

Mộc can năng sanh xúc hỏa tâm

Nhá họa tai th́ vướng lỗi lầm

Bằng nê cố sa đầm giận nóng

Ắt nẻo chánh khó mong tầm ngóng

Rán sửa ḿnh chớ vọng việc tà

Vùi lửa ḷng dằn chế tinh ma

Điều phi thị bỏ qua đừng chấp

Hạ ḿnh xuống ở theo phẩm thấp

Có lẽ đâu lầm vấp sai đàng

Xưa Phật Tiên nhục nhă chẳng màng

Làm nên Tổ, độ an muôn vật

Hễ mộ Đạo tấc ḷng thành thật

Lo tu tŕ chơn chất ḥa b́nh

Việc hơn thua gây gỗ chớ nh́n

Khí táo bạo giữ ǵn kềm chế

Đừng học chước theo trang dối thế

Lấy áo khăn làm nễ tu hành

Tánh nóng c̣n háo thắng đua tranh

Ưa dua mị dạ đành bợ đỡ

Nghe xúi giục lửa ḷng hăm hở

Đốt tâm can cạn mỡ khô tinh

Làm hư hao tánh mạng chẳng kinh

Miễn là đặng khoe ḿnh hơn chúng

Dầu hiểm trở ḷng không ngại ngúng

Rốt cuộc rồi th́ cũng hết vinh

Tam bửu đều thọ hại khó ǵn

Ngũ đức lại tán khuynh bại hoại

Đến chừng ấy mới tường trái phải

Vóc h́nh khô huyết hải tiệm khuy

Mạng căn đâu cầm đặng khỏi nguy

Tánh táo bạo xét suy chừa bỏ

Dẫu mảy mọn giận hờn lỗi nhỏ

Phủi sạch không, mới rơ chơn tâm

Nếu muội mê chác lấy lỗi thầm

Th́ minh đạo khó tầm cho gặp.

 

Tam Phong Đạo Nhơn

 

 

 

 

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh