Trở lại trang chánh của Website Thiên Lư Bửu Ṭa

 

BÀI TIỂU THỆ

Nam mô THƯỢNG ĐẾ CAO ĐÀI

Nam mô PHẬT TỔ NHƯ LAI chứng ḷng

Nam mô THÁI THƯỢNG TIÊN ÔNG

Từ bi chứng giám cho con lập thề

Đệ tử tên họ … ngày nay (mấy …)

Cúi xin nhứt dạ lo bề luyện tu

Ngày ngày tập luyện công phu

Cải tà qui chánh mà tu trọn đời

Xin dâng nhứt thệ một lời

Dầu cho vật đổi sao dời không phai

Nguyện ḷng trước bệ Kim ngai

Thọ truyền Chánh pháp Cao Đài tu thân

Cúi xin Trời, Phật gia ân

Cùng là chư Thánh, chư Thần hôm nay

Hộ tŕ bảo mạng ngày ngày

Đường tu vững bước Thiên thai dựa kề

Nếu con đem dạ lỗi thề

Bội sư bỏ Đạo dèm chê khinh thường

Hoặc là sơ lậu mọi đường

Làm cho kẻ thế khinh thường pháp môn

Th́ con cam chịu tội trần

Họa tai xảy đến bất thần không hay

Lâm chung hồn chịu đọa đày

Lời thề dâng đến xin Thầy phước ban

Mực son trên mảnh giấy vàng

Ḷng con quyết trọn một đàng thỉ chung.

 

Nam mô CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT

(Niệm 3 lần, mỗi lần 1 lạy 4 gật)

 

QUAN CHÂU

(Thiên Lư Bửu Ṭa, Ngọ thời 17-5 Tân Dậu, nhằm 1 giờ trưa ngày 18-6-1981)

Thiên-Lư Bửu-Ṭa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh