nghi thỨc dỘng u minh

     Bài Dộng U Minh nầy gồm 9 phần, mỗi phần có 12 câu chia ra làm hai, 8 câu trên do một người ngâm, 4 câu dưới tất cả đàn tràng đọc chung. Sau mỗi câu dộng 1 tiếng chuông hoặc đại hồng chung. Cộng lại tất cả là 108 tiếng chuông (9 x 12 = 108).

     Bài Dộng U Minh nầy nhằm mục đích thức tỉnh các vong linh c̣n sa đọa nơi các cơi, cũng như thức tỉnh người đời biết được cuộc đời là giả tạm, lục căn, tam tâm cũng giả, nên giác ngộ quay về đường Đạo để tu hành giải thoát.

     Bài Kinh nầy có thể đọc hằng ngày. Ngày nào đọc Kinh nầy nên chay giới tinh nghiêm th́ rất tốt.

____________

bài khai chung

(Một người ngâm)

Tiếng chuông kêu thấu cơi thượng thiên,

Thức tỉnh ḷng phàm đến cửu tuyền,

Tiên Phật từ bi ân cứu độ,

Chúng sanh thoát khổ gặp khương niên.

* * *

Phần 1

Nhăn Căn (một người ngâm):

Trăm năm như thể giấc chiêm bao,

Mắt ngó làm chi những sắc màu.

Nh́n sửng sắc tà ḷng quyến luyến,

Ngó trân màu lạ dạ lao xao.

Thiên đàng cửa mở không ham đến,

Địa ngục then gài lại muốn vào.

Chuyển thế hóa sanh loài đẻ trứng,

Mang lông ngũ sắc khổ dường nào!

                       Nam Ba Đế Quân

 

(Đọc chung)     

     Phép Bồ Tát Quan Âm mầu nhiệm,

     Độ nhơn dân Nam Thiệm Bộ Châu,

          Giúp tôi trí sáng hồi đầu,

Mắt lơ tà sắc đảo cầu phước duyên.

                  Nam Đẩu Tinh Quân

 

 

Phần 2

Nhĩ Căn (một người ngâm):

Đời người lửa nháng khác đâu mà,

Nghe lóng làm chi những tiếng tà.

Bối rối lửa ḷng sanh chước quỷ,

Lẫy lừng dục tánh hóa tinh ma.

A Tỳ địa ngục hồn sa đọa,

Cực Lạc tiêu diêu phách lánh xa.

Tái thế kiết thai loài tẩu thú,

Lông mang sừng đội khổ như hà!

                      Đông Ba Đế Quân

 

(Đọc chung)

     Vưng Bồ Tát Văn Thù lời dạy,

     Bố từ bi Đông Thắng Thần Châu,

          Giúp tôi thoát chốn thảm sầu,

Tai ngơ tiếng quấy khỏi âu lỗi lầm.

                  Đông Đẩu Tinh Quân

 

 

Phần 3

Tỷ Căn (một người ngâm):

Tử sanh trước mắt thể tên bay,

Ham hửi mùi thơm chịu đắng cay.

Tánh dục chẳng dằn thành ám muội,

Ḷng tà không chế hóa hôn ngây.

Diêm Đ́nh dễ xuống chôn hồn xác,

Giác ngạn khó lên gởi phách thây.

Lộn kiếp hóa sanh loài cá trạnh,

Rỉa mồi hôi hám gớm ghê thay!

                      Tây Ba Đế Quân

 

(Đọc chung)

     Tây Ngưu Hạ Phổ Hiền tế độ,

     Ḷng thương người cứu hộ giúp dân,

          Độ tôi luyện khí tinh thần,

Mũi kia xa lánh hơi trần trược nhơ.

                  Tây Đẩu Tinh Quân

 

 

Phần 4

Thiệt Căn (một người ngâm):

Đời phàm một giấc mộng huỳnh lương,

Ham nếm mùi ngon chí khó lường.

Dao cắt sát sanh không dạ tiếc,

Gươm đâm phạm giới chẳng ḷng thương.

Thiên Đ́nh đồng tử xu hồn phách,

Địa ngục ngưu đầu lóc thịt xương.

Măn kiếp đọa đày ra rệp muỗi,

Hút người máu mủ thảm muôn đường.

                      Bắc Ba Đế Quân

 

(Đọc chung)

     Đức Địa Tạng từ bi lân mẫn,

     Bắc Cu Lư tiếp dẫn độ vong,

          Cứu tôi khỏi kiếp long đong,

Miệng nên tinh sạch rèn ḷng niệm kinh.

                  Bắc Đẩu Tinh Quân

 

Phần 5

Thân Căn (một người ngâm):

Thân người khó giữ đặng lâu hoài,

Giảm bớt nguyệt hoa nóng giận dai.

Dâm dục vô chừng tinh khí hoại,

Sân si quá độ huyết thần phai.

Thất t́nh khôn thế đăng tiên giới,

Lục dục toan bề đọa khổ đài.

Gà vịt chuyển thân đền kiếp trước,

Ham dâm hăng độ trả đâu sai.

                      Chơn Vơ Bắc Đế

 

(Đọc chung)

     Cầu Thượng Đế Huyền Khung hựu tội,

     Thánh Thần Tiên hải hội từ bi,

          Cứu tôi bớt tánh sân si,

Trừ ḷng dâm dục tu tŕ độ thân.

                       Tử Vi Đại Đế

 

Phần 6

Ư Căn (một người ngâm):

Ngựa qua cửa sổ cuộc giàu sang,

Quyến luyến lợi danh dạ xốn xang.

Phú quư phù vân gom lại tán,

Của tiền bọt nước hiệp rồi tan.

Thiên Cung nào chứa người giàu trược,

Âm cảnh lại thâu kẻ xảo gian.

Ham hố đầu thai ra ngựa nghé,

Chung thân chở của bởi mê vàng.

                  Nhiên Đăng Cổ Phật

 

(Đọc chung)

     Đầu vọng bái Tây Phương Phật Tổ,

     Ngồi sen vàng cứu độ quần sanh,

          Giúp tôi tâm tánh hiền lành,

Bớt ham danh lợi tu hành nhờ sau.

                  Trung Đẩu Tinh Quân

 

Phần 7

Sắc Tâm (một người ngâm):

Muốn cầu hồn phách đặng siêu thăng,

Thanh tịnh pháp thân dứt kiếp căn.

Quá khứ trừ xong t́m Cổ Phật,

Sắc tâm giải đặng thấy Nhiên Đăng.

Sổ tiên ghi họ c̣n chờ đợi,

Âm bộ bôi tên hết trở ngăn.

Mau khá hồi đầu lo tỉnh ngộ,

Làm lành tưởng Phật phước càng tăng.

                     Huỳnh Cân Lực Sĩ

 

(Đọc chung)

     Vọng Cổ Phật từ bi quảng đại,

     Độ chúng sanh ngu dại khỏi nàn,

          Giúp tôi tâm tánh vững vàng,

Tránh nơi tội lỗi t́m đàng Phật Tiên.

                  Chuẩn Đề Đạo Nhơn

 

Phần 8

Phàm Tâm (một người ngâm):

Linh quang vượt đặng cơi trần ai,

Viên măn báo thân đến bửu đài.

Hiện tại giải rồi về Tịnh Độ,

Phàm tâm siêu thoát thấy Như Lai.

Thiên Cung lộng lộng thêm duyên phước,

Địa Phủ mờ mờ khỏi khổ tai.

Tỉnh ngộ ăn năn làm phương tiện,

Hiền lương đặng rước đến bồng lai.

                  Tề Thiên Đại Thánh

 

(Đọc chung)

     Ḷng từ huệ Thích Ca Phật Tổ,

     Cứu nhơn dân tiêu khổ diệt tai,

          Hộ tôi tâm tánh giồi mài,

Làm lành tưởng Phật hôm mai tu tŕ.

                      Quan Âm Bồ Tát

 

Phần 9

Huyết Tâm (một người ngâm):

Dốc ḷng thoát khỏi bể trầm luân,

Diệt đặng huyết tâm lửa chẳng lừng.

Bá ức hóa thân thần thánh hộ,

Hồi quang phản chiếu quỷ ma vưng.

Thiên Đ́nh thanh tịnh tùy công thưởng,

Địa Phủ vô tư tội quá trừng.

Tua khá xét ḿnh chừa lỗi quấy,

Tu hành gắng chí hưởng trường xuân.

                  Vệ Pḥng Thánh Mẫu

 

(Đọc chung)

     Mong Di Lạc từ bi Cổ Phật,

     Cứu thương sanh nhân vật khỏi nguy,

          Độ tôi tâm tánh gắn ghi,

Rèn ḷng sửa nết tu tŕ sớm khuya.

                     Tây Phương Sóc