THIÊN THỦ THIÊN NHĂN ĐẠI BI SÁM HỐI PHÁP

(Hương đèn đốt xong, chủ lễ quỳ trước bàn Phật mật niệm)

 

Tịnh pháp giới chơn ngôn:

Án lam (21 lần)

Tịnh tam nghiệp chơn ngôn:

Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt ma ta phạ, bà phạ, truật độ hám (3 lần)

(Tác bạch cúng hương:)

Hương thơm giăng bủa

Thánh đức tỏ tường

Bồ đề tâm rộng chẳng suy lường

Tùy chỗ phóng hào quang

Lành tốt phi thường

Dâng cúng Pháp trung vương

Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

(Vẫn quỳ tiếp bạch:)

Kính lạy đời quá khứ / Chánh Pháp Minh Như Lai

Chính là đời hiện nay / Quán Thế Âm Bồ Tát

Bậc thành công đức diệu / Giũ ḷng đại từ bi

Nơi trong một thân tâm / Hiện ra ngàn tay, mắt

Soi thấy khắp Pháp giới / Hộ tŕ các chúng sanh

Khiến phát ḷng đạo sâu / Dạy tŕ chú viên măn

Những tội nặng vô gián / Cùng bệnh ác lâm thân

Cho xa ĺa đường ác / Được sanh trước Như Lai

Khó nổi cứu vớt được / Cũng đều khiến tiêu trừ

Các Tam muội biện tài / Sự mong cầu hiện tại

Đều cho được thành tựu / Quyết định chẳng nghi sai

Khiến mau được ba thừa / Và sớm lên quả Phật

Sức oai thần công đức / Khen ngợi chẳng hay cùng

Cho nên con một ḷng / Quy mạng và đảnh lễ

Nhất tâm đảnh lễ: (Mỗi hiệu lạy một lạy)

* Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn

* Tây Phương Cực Lạc thế giới A Di Đà Thế Tôn

* Quá khứ vô lượng ức kiếp, Thiên Quang Vương Tịnh Trụ Thế Tôn

* Quá khứ cửu thập cửu ức căn già sa chư Phật Thế Tôn

* Quá khứ vô lượng kiếp Chánh Pháp Minh Thế Tôn

* Thập phương nhứt thiết chư Phật Thế Tôn

* Hiền kiếp thiên Phật, tam thế nhứt thiết chư Phật Thế Tôn

* Quảng đại viên măn vô ngại Đại Bi Tâm Đại Đà La Ni thần diệu chương cú (3 lần xưng, 3 lần lạy)

* Quan Âm sở thuyết chư Đà La Ni, cập thập phương tam thế nhứt thiết Tôn Pháp

* Thiên Thủ Thiên Nhăn Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm tự tại Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần xưng, 3 lần lạy)

* Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát

* Tổng Tŕ Vương Bồ Tát Ma Ha Tát

* Nhựt Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát Ma Ha Tát

* Bảo Vương Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát Ma Ha Tát

* Hoa Nghiêm Bồ Tát, Đại Trang Nghiêm Bồ Tát, Bảo Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

* Đức Tạng Bồ Tát, Kim Cang Tạng Bồ Tát, Hư Không Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát

* Di Lạc Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát

* Thập phương tam thế, nhứt thiết Bồ Tát Ma Ha Tát

* Ma Ha Ca Diếp Tôn Giả, vô lượng vô số Đại Thanh Văn Tăng

* Xiển thiên thai giáo quán, Tứ Minh Tôn Giả, Pháp Trí Đại Sư

Nhứt tâm đại vị:

Thiên tra, Phạm ma, Cù Bà Dà Thiên Tử, Hộ Thế Tứ Vương, Thiên Long, Bát Bộ, Đồng mục, Thiên Nữ, Hư Không Thần, Giang Hải Thần, Tuyền Nguyên Thần, Hà Chiểu Thần, Dược Thảo Thọ Lâm Thần, Xá Trạch Thần, Thủy Thần, Hỏa Thần, Phong Thần, Thổ Thần, Sơn Thần, Địa Thần, Cung Điện Thần, cập thủ hộ tŕ chú, nhứt thiết Thiên, Long, Quỷ, Thần, các cập quyến thuộc đảnh lễ Tam Bảo. (3 lạy)

 

(Đảnh lễ xong tŕ tụng:)

Đức Quán Thế Âm Bồ Tát dạy rằng:

Nếu có vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, đồng nam, đồng nữ muốn tŕ tụng chú nầy, trước hết phải khởi ḷng từ bi đối với các chúng sanh, rồi sau lại theo tôi bạch lời phát nguyện:

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm / cho con mau rơ hết các pháp

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm / cho con sớm được mắt trí tuệ

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm / cho con mau độ hết chúng sanh

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm / cho con sớm được phương tiện khéo

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm / cho con mau lên thuyền Bát Nhă

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm / cho con sớm vượt qua biển khổ

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm / cho con mau được giới, định, đạo

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm / cho con sớm lên cơi Niết Bàn

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm / cho con sớm đồng thân Pháp tánh

Nếu con đến núi đao / Núi đao liền sụp đổ

Nếu con đến nước, lửa / Nước, lửa liền khô tắt

Nếu con đến địa ngục / Địa ngục liền trống không

Nếu con đến ngạ quỷ / Ngạ quỷ liền no đủ

Nếu con đến tu la / Ác tâm liền trừ dẹp

Nếu con đến súc sanh / Họ liền đủ trí tuệ

(Chí tâm tŕ niệm:)

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát (10 lần)

Nam Mô A Di Đà Phật (10 lần)

(Tiếp tŕ tụng:)

Đức Quán Thế Âm Bồ Tát lại bạch Phật rằng:

Bạch Đức Thế Tôn, nếu các chúng sanh tụng tŕ Đại Bi Thần Chú nầy, mà c̣n sa đọa trong ba đường dữ, tôi thề không thành Chánh Giác.

Nếu tụng tŕ Đại Bi Thần Chú nầy, mà chẳng sanh về các cơi Đức Phật, tôi thề không thành Chánh Giác.

Nếu tụng tŕ Đại Bi Thần Chú nầy, mà không được vô lượng biện tài tam muội, tôi thề không thành Chánh Giác.

Nếu tụng tŕ Đại Bi Thần Chú nầy, ngay trong đời hiện tại, tất cả sự mong cầu mà không được kết quả th́ bài chú nầy không đáng gọi là Đại Bi Tâm Đại Đà La Ni vậy. Trừ chăng là trừ những kẻ bất thiện và thiếu ḷng chí thành.

Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nói lời ấy rồi, đối trước chúng hội, chấp tay đứng thẳng, khởi ḷng Đại Bi đối với các chúng sanh, hớn hở mĩm cười, nói ngay bài chú mầu nhiệm: "Quảng Đại viên măn vô ngại Đại Bi Tâm Đại Đà La Ni" như vầy:

"Nam mô hắt ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà rô yết đế, thước bát ra da. Bồ đề tát đỏa bà da. Ma ha tát đỏa bà da. Ma ha ca rô ni ca da. Án, tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lặt đỏa y mông a rị da. Bà rô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn tŕ, hê rị ma ha bàn đa sa mế. Tất bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng. Tát bà tát đa, na ma bà tát đa, na ma bà già. Ma phạt đặc đậu, đát điệt tha. Án, a bà rô hê, rô ca đế, ca ra đế, di hê rị. Ma ha bồ đề tát đỏa. Tát bà tát bà. Ma ra ma ra. Ma hê ma hê, rị đà dựng. Cu rô cu rô yết mông. Độ rô độ rô, phạt xà da đế. Ma ha phạt xà da đế. Đà ra đà ra. Địa rị ni. Thất phật ra da. Giá ra giá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ. Y hê di hê, thất na thất na. A ra sâm phật ra xá rị. Phạt sa phạt sâm, phật ra xá da. Hô rô hô rô ma ra, hô rô hô rô hê rị. Ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô. Bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ. Di đế rị dạ, na ra cẩn tŕ, địa rị sắt ni na. Ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn tŕ, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn tŕ bàn già ra dạ, ta bà ha. Ma bà rị thắng yết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắt ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà rô yết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha.

Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha."

(Tụng chú Đại Bi, tùy sức tụng 7 biến hoặc 21 biến và nhiều nữa càng tốt)

Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nói bài chú nầy xong, sáu thứ biến động, trên trời rải các hoa báu, tung bay rơi xuống, các Đức Phật mười phương đều tỏ ḷng hoan hỷ.

Thiên ma, ngoại đạo sợ hải rùng ḿnh. Hết thảy chúng hội đều được chứng quả Tu Đà Hoàn, có vị chứng quả Tư Đà Hàm, có vị chứng quả A La Hán, cũng có vị chứng lên Nhất Địa, Nhị Địa, Tam Địa, Tứ Địa, Ngũ Địa cho đến Thập Địa, không lường tất cả chúng sanh đều phát tâm Bồ Đề.

Nay đệ tử (tên họ, pháp danh), phát nguyện chí tâm sám hối nghiệp chướng, nguyện chính thân tâm con, và cho thân sanh phụ mẫu, thất tổ bảy đời, cửu huyền chín họ, cùng pháp giới chúng sanh, hiện tiền một ḷng vốn đủ cả ngàn pháp, đều có sức thần thông và có trí huệ sáng suốt, trên sánh tâm Phật, dưới đồng muôn loài, bởi niệm vô minh, che ánh sáng kia, nên đối cảnh hôn mê, rồi khởi ḷng chấp nhiễm, trong pháp b́nh đẳng, sanh tưởng ngă nhơn, do ái kiến làm gốc, thêm thân khẩu làm duyên, trong nẽo luân hồi, gây thêm tội lỗi: thập ác, ngũ nghịch, bán pháp, bán nhân, phá giới, phạm trai, hủy hoại chùa tháp, trộm của tăng kỳ, bức người phạm hạnh, xâm tổn thường trụ, đồ vật thức ăn, dù ngàn Phật ra đời, cũng khó bề sám hối. Những tội như thế không thể lường được, khi bỏ thân nầy, đọa vào đường ác, chịu khổ vô cùng !

Lại trong đời nầy, do túc hiện chướng hoặc bị các nghiệp: lửa phiền thiêu đốt, bệnh tật quanh vây, duyên ngoài lôi cuốn, tà ma quấy nhiểu, làm ngăn Đạo Pháp, khó nổi tiến tu, may gặp Thần Chú viên măn Đại Bi, có thể mau dứt trừ các tội lỗi như thế. Cho nên hôm nay chúng con chí tâm tŕ tụng và nguyện quay về Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cùng mười phương các Đức Phật, phát ḷng Bồ Đề, tu hạnh chơn ngôn, cùng với chúng sanh, tỏ bày các tội, cầu xin sám hối, nguyện đều tiêu sạch. Cúi mong Đức Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát, ngàn tay nâng đở, ngàn mắt chiếu soi, khiến cho chúng con, duyên chướng trong ngoài, thảy đều dứt sạch. Chúng con cũng như chúng sanh, hạnh nguyện đều được viên thành, mở tánh thấy biết, dẹp trừ ma ngoại, ba nghiệp chuyên cần, tu nhân Tịnh Độ.

Nguyện cho chúng con, cũng như các chúng sanh, khi bỏ thân nầy, không qua đường khác, quyết định sanh về thế giới Cực Lạc, cơi Phật A Di Đà, rồi được thân cận cúng dường Đại Bi Quán Thế Âm, đủ các tổng tŕ, độ khắp quần phẩm, thoát khỏi luân hồi, cùng lên cơi Phật.

Đệ tử (xưng tên họ ḿnh) sám hối, phát nguyện rồi xin quy mạng đảnh lễ Tam Bảo:

Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Phật (lạy)

Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Pháp (lạy)

Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tăng (lạy)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (lạy)

Nam Mô A Di Đà Phật (lạy)

Nam Mô Thiên Quang Vương Tịnh Trụ Phật (lạy)

Nam Mô Quảng Đại viên măn vô ngại Đại Bi Tâm Đại Đà La Ni (lạy)

Nam Mô Thiên Thủ Thiên Nhăn Quán Thế Âm Bồ Tát (lạy)

Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát (lạy)

Nam Mô Tổng Tŕ Vương Bồ Tát (lạy)

 

Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể giải Đại Đạo, phát vô thượng tâm. (lạy)

Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh, thâm nhập Kinh Tạng, trí huệ như hải. (lạy)

Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh, thống lư đại chúng, nhất thiết vô ngại. (lạy)

Nay chúng con:

Nguyện đem công đức nầy,

Trang nghiêm cơi Phật tịnh,

Trên báo bốn trọng ân,

Dưới cứu ba đường khổ,

Nếu nơi đây có ai thấy nghe,

Hướng về ḷng Đại Bi,

Khi bỏ báo thân nầy,

Đều sanh nước Cực Lạc.

Nam Mô Đại từ Đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát Ma ha tát.

(niệm 3 lần, 3 lạy)