Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

THÁNH-MẪU maria

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 9-7-1977

Thi rằng:

THÁNH-MẪU MA-RI giáng kịp giờ,

Khuyên đàn nhi nữ mấy vần thơ,

Khá tua trau sửa tròn danh tiết,

Ðạo báu hãy tầm máy Thiên-Cơ.

Thi:

Thiên-Cơ vận chuyển khắp địa-cầu,

Xây dựng đời tàn hiệp Ngũ-Châu,

Ðạo đời tương ứng thành an trị,

Ðời Ðạo thấp cao bước kịp cầu.

Thi bài:

       Tiếng dịu hiền Mẹ khuyên lắng nhủ,

       Nữ phái là cột trụ gia đình,

              Lái thuyền vững vạt an bình,

Cũng nhờ nội-trợ nặng tình đắp xây.

       Nữ biết lo dựng gầy khuyên nhủ,

       Giúp con chồng sẵn đủ đức tài,

              Nội hiền là bực trang đài,

Nội còn nặng gánh Ðạo đời chung lo.

       Nữ còn nặng con đò Thiên-chức,

       Gánh nặng oằn tài đức giồi trau,

              Sao cho chẳng thẹn má đào,

Sao cho đáng mặt anh-hào nữ-lưu.

       Sao cho rạng muôn Thu tên tuổi,

       Sử danh đề mới phải liệt oanh,

              Má hồng đứng bực tài danh,

Gắng lo tu luyện đường lành noi gương.

       Mẹ nương cơ dẫn đường chánh-giác,

       Sáng soi lòng hiển đạt nữ lưu,

              Ðừng cho kém bực mày râu,

Trường thi hé mở phải âu mới là.

       Nữ mà đặng bước ra tu luyện,

       Nữ thi tài hạnh kiểm càng cao,

              Nữ-lưu vượt mức anh-hào,

Mới là rõ mặt mày râu nữ hùng.

       Phần cứu bịnh phúc hồng huyền diệu,

       Mẹ sẽ ban hữu hiệu cho người,

              Lòng tin thì thuận lẽ Trời,

Ban cho Thánh-dược giúp dời bịnh căn.

       Bạch-Diệu-Hoa chuẩn thằng Thánh-thể,

       Cứu bịnh nhân đừng nệ chút lòng,

              Mẹ nguyền độ khắp ngoài trong,

Người tin có Mẹ: Mẹ không phụ người.

       Xin cầu nguyện dụng nơi nước lã,

       Mẹ xin tròn giải tỏa bịnh căn,

              Phải dùng cành liễu y bằng,

Rưới cho giọt nước giải cơn bịnh sầu.

       Muốn hiểu tường người âu bước tới,

       Chốn Diệu-Ðàn nhân ngỡi tròn vuông,

              Giúp đời vẹn vẽ in khuôn,

Xin người biết Ðạo ghi ơn Mẹ hiền.

       Không lễ mễ bạc tiền đáp tạ,

       Không ngại ngùng khó dễ chi ai,

              Giúp người lỡ một lầm hai,

Ðộ đời thoát cảnh nạn tai khổ sầu.

       Bạch-Diệu-Hoa lo âu gương đó,

       Cảnh Thiên-Bàn chờ có lịnh Thầy,

              Sửa sang nghi thức đủ đầy,

Ðúng cơ qui hiệp đấp xây đại-đồng.

       Phải đủ đầy Tam Tông qui hiệp,

       Tấm gương lành giao tiếp đời soi,

              Mới là Ðại-Ðạo Thiên-Khai,

Mới là trọn đủ mười hai của Trời.

       Nay Ta để mấy lời vàng đá,

       Người khá nên cảm hóa lòng thành,

              Dứt lằn điển huệ thanh thanh,

Giã từ liệt-nữ mây lành lui chơn.

Thăng... 
 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh