Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

MORMON GIÁO CHỦ joseph smith

Thiên-Lý Bửu-Tòa, ngày 4-8-1977

Thi rằng:

Hỡi các đồ môn biết rõ rành,

MORMON GIÁO-CHỦ giáng điển thanh,

Chúc mừng chào đủ chư huynh đệ,

Ðạo đã qui nguyên mới lập thành.

Tản văn:

       Tôi quí danh JOSEPH SMITH, GIÁO-CHỦ MORMON. Nay tôi thọ sắc chỉ Thiên-Ðình giáng trần nương bút để chứng tỏ đôi lời minh bạch cùng quý đệ huynh được rõ.

       Vì nay là thời kỳ mạt thế cuối cuộc Tam-Nguơn nên cuộc tang thương cũng đã cận kề diễn biến. Nhân loại nầy sắp đi đến con đường bể dâu biến cuộc. Vì thế mà lòng Trời thương xót, Thiên-Ðạo hoát khai để độ tận nhân sinh phục hồi thế cuộc. Tam Giáo Qui-Nguyên, tức là tất cả các phái tôn trên toàn cõi đại đồng đều cần phải có một con đường hòa hiệp mà hầu cùng chung lo tu hành, lo ăn chay. Việc ăn chay là cầu mong nhờ có sự cứu vớt của Ðức Chúa-Trời giữa lúc nhân loài gặp cơn nguy biến.

       Ngày nay Ðạo mở, Ðức Thượng-Ðế lâm trần khai môn Ðại-Ðạo hầu để lo cứu độ toàn linh. Thế nên nhân sinh phải có sự đoàn kết lẫn nhau mà cầu xin ơn Trời cứu giải thì may được phần nào sẽ thoát qua cơn hủy diệt. Thế mà, dầu cho tôn phái nào cũng cần nên có sự hiệp hòa đoàn kết thuận lý Thiên-công, hầu gây dựng một nền đạo đức, hồi phục lại một thế lực hùng mạnh làm cho đường Ðạo được sáng sủa, xã hội đạo đức được lành mạnh, lòng dân nhứt chí tu sửa hoàn toàn bỏ hết các điều tội lỗi của thế gian do phong trào xã hội mục nát gây thành phong tục tội lỗi.

       Nếu mỗi ai cũng được lo tự mình hối cải, ai cũng được tự lập một tánh tốt cho chính mình, ai cũng vâng lời Thượng-Ðế mà đồng lòng ăn chay mỗi ngày lễ, hoặc được nhiều hơn để cho trong cơ thể được hưởng thụ khí chơn dương thì thân thể từ từ thanh lọc đặng một phần chơn dương thanh sạch hơn để dùng cho những ngày giờ tai họa, vì nhiễm khí hậu thiên là một khí độc trọng trược nặng nề.

       Nếu thể xác ta mà không thụ đặng chơn dương thì khí hậu thiên ấy sẽ diệt tiêu khó bề giải thoát. Còn những ai muốn quyết tâm giải phá kiếp trần thì khá biết rằng việc ăn chay ấy vốn là sự cần dùng để cho hồn phách nhẹ nhàng mà luyện tu cho đặng siêu phàm nhập Thánh.

       Từ xưa đường Ðạo Mormon khai mở, thành tựu đến nay cũng rất nhiều năm. Nhưng những thời gian ấy trải qua chỉ là cốt để cần cho các phần nhơn đạo, giáo truyền cho các chư môn đồ biết thờ kỉnh Ðức Chúa-Trời và tất cả một giáo lý có đầy đủ sự đoàn kết lẫn nhau, thương yêu mà giúp đỡ lẫn nhau để cho đường lối Ðạo có một cuộc sống hòa hiệp, có một cuộc sống tương thân mà cùng chung hưởng phước của Trời.

       Còn như những ngày nay, cũng vì buổi đời mạt hậu, nhân sinh đã gây nhiều tội lỗi, thế nên ngày tiêu diệt mỗi lúc lại cận kề, nên Ðức Thượng-Ðế phải giáng trần mở khai Ðại-Ðạo Kỳ Ba, giáo truyền cho nhân loại mau kịp tu thân sửa dựng cuộc đời tàn cho trở thành phong hóa. Thế mà việc tu hành trên đường Ðạo giáo ứng dụng phải tùy thời cơ vì ngày giờ quá cận.

       Cuộc tiêu vong kề cận thế cũng như trái chín trên cành cây, chỉ chờ cơn gió thoảng qua là trái kia phải rơi rụng. Vì thế mà người đời phải cần nên lo tu sửa, hiệp hòa, đoàn kết. ấy là có sự vâng lịnh Ðức Chúa-Trời, thì một ngày tương lai sẽ thấy đặng Trời ban cho một cuộc thế hòa bình, dân sinh lạc nghiệp.

Thi bài:

       Ðạo xưa là đặt riêng chi phái,

       Cũng là do Thiên-ý dựng thành,

              Tùy thời hóa độ nhân sanh,

Phải dùng thuận lý mỗi ngành đều riêng.

       Kẻ thích trắng, người đen, người đỏ,

       Dân dưới Trời đâu có giống nhau,

              Tùy lòng tùy sắc tùy màu,

Tùy lòng kẻ thế Ðạo nào thích ưa.

       Mà vẫn còn dư thừa không hết,

       Cũng có người không thích Ðạo nào,

              Giáo truyền tân khổ nhọc lao,

Nhọc lòng Trời, Thánh, công lao kẻ trần.

       Trời muốn cho nhân dân tu niệm,

       Muốn cho đời lương thiện tốt tươi,

              Muốn cho người đặng vẹn mười,

Cho đời phong nẫm hưởng đời bình an.

       Mới mở khai trăm ngàn mối Ðạo,

       Ðể cho người thiện hảo đường tu,

              Bây giờ đã hết nguơn ba,

Là đời mạt kiếp rán mà hiệp qui.

       Phải hiệp qui thời kỳ Ðạo chỉnh,

       Mãn tam nguơn qui đỉnh hồi đầu,

              Ðời tàn hư hoại không lâu,

Phải cần siết chặt đường tu y truyền.

       Thuận Thiên-ý có thuyền cứu vớt,

       Nghịch lòng Trời thì rớt vực sâu,

              Qui là có một đường tu,

Ta không dạy biểu bỏ đâu Ðạo nhà.

       Chư vị vẫn như là khi trước,

       Chỉ cần lo hiệp nhứt tinh thần,

              Xem nhau như thể em anh,

Như tình cốt nhục nhiệt thành thương nhau.

       Việc ăn chay một màu đều đủ,

       Cần dụng chay huấn nhủ nhau chung,

              Dụng chay cho nhẹ tinh thần,

Ðể cơn đại họa cho thân khỏi nàn.

       Trời dạy bảo một đàng liên kết,

       Ðừng rẽ chia thì chết riêng trời,

              Ðịa cầu long chuyển nay mơi,

Phải nhờ nhân loại Ðạo Trời chỉnh an.

       Cần lo tu một đàng chớ lạc,

       Hiệp chung đồng mà thoát qua cơn.

              Ngày nay tiếng thiệt lời hơn,

Phái tôn liên kết cầu an buổi cùng.

       Chúa lai trần gọi chung thế giới,

       Chúa buồn rầu kìa hỡi nhân sinh,

              Hạ-Nguơn lắm cuộc bất bình,

Lòng Trời thương kẻ nhân sinh buổi tàn.

       Lời Chúa phân từ ngàn thuở trước,

       Nay đến kỳ biệt trược, khinh thanh,

              Lâm trần chỉ dạy rành rành,

Người đời tỉnh mộng lợi danh chớ màng.

       Lo tu thân tầm đàng thiện phúc,

       Tu là tầm phương thức sống còn,

              Tu là lánh cuộc tang thương,

Hiệp là tầm đến Thiên-Ðường thế gian.

       Chúa nương cơ lời vàng khuyên rõ,

       Người niệm tin sẽ có điềm lành,

              Ban truyền cho rõ bạch minh,

Buổi đời tan biến lộ hình khắp nơi.

       Thiên cuộc biến nên đời chịu khổ,

       Chúa giáng trần người rõ mà tu,

              Ðạo Trời dìu dắt muôn Thu,

Xin đời tưởng nhớ lo tu lánh nàn.

       Giờ giáo truyền nơi đàn đã mãn,

       Giã các chư đồng bạn Ðạo Trời,

              Ta về thắng cảnh nhàn khơi,

Giã từ đàn chánh phản hồi Thiên bang.

Thăng...

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh