Trở lại trang chánh của Website Thiên Lý Bửu Tòa

 

hỒng-huỆ chơn-tiên

Thiên-Lý Bửu-Tòa, Ðàn chấp bút ngày 4-8-1977

Thi rằng:

HỒNG phúc lắm thay thỏa chí mừng,

HUỆ phát nương nhờ bởi Thiên-ân,

CHƠN mây lố dạng đời Nghiêu Thuấn,

TIÊN, Thánh, Phật vui thỏa chí mừng.

Tản văn:

       Tôi: HỒNG-HUỆ CHƠN-TIÊN. Nay vì nhằm thời kỳ Thiên-Khai Ðại-Ðạo, tôi được thọ sắc Thiên-Ðình giáng đàn nương bút. Tôi rất mừng thay cho ngày giờ Tam Giáo Qui-Nguyên. Thật là hữu hạnh thay cho cuộc đời tàn mà kịp kỳ Ðạo mở, cứu độ nhân sinh phục hồi Thượng-Cổ, hồi phục sự nguy vong được tồn tại phong nguyên. Thật là một thời kỳ dân sinh hữu hạnh, muôn thuở chỉ một kỳ! Tôi cũng xin có đôi lời khuyên cùng bá tánh hãy nên góp lòng hòa hiệp, kết giải đồng tâm chèo thuyền Bát-Nhã, truyền Ðạo độ đời, cho Kinh sách được lưu thông toàn cõi thế giới đại đồng để cho tất cả đặng vẹn đường tác hiệp hầu cùng nhau tìm được cuộc đời thái bình nhàn lạc phong túc vĩnh miên.

       Này hỡi hiền muội Bạch-Diệu-Hoa! Tôi cũng rất tiếc thay cho cuộc đời bất hạnh của tôi, thật là ngắn ngủi mà phải đành cam lạc bước Thiên-Thai, phải chi mà ngày nay được còn chung cùng nơi cõi thế thì tôi cũng sẽ tận tụy góp công cho phần công quả độ thế giúp đời thì chắc rằng sẽ được hữu hiệu hơn. Tôi cũng rất thương thay cho thân phận muội hiền tài sơ đức bạc.

       Nay tôi lai đàn chỉ xin vắn tắt, chúc mừng cho cảnh Thiên-Lý Diệu-Ðàn nay đã công thành, giúp Thầy mở khai mối Ðạo, qui nguyên Tam Giáo và đón tiếp các Ðấng Giáo Chủ, cùng là mừng đón tiếp rước Ðức Chúa JÉSUS lai trần, thực hành các quả công trọn vẹn mỹ mãn, thật là một niềm hân hạnh biết mấy!

       Nay tôi xin báo cho hiền muội rõ thông: hãy lo nghinh tiếp Ðức Giáo-Chủ Tôn-Giáo MORMON. Ngài đang hiện diện đợi chờ. Tôi xin xuất ngoại.

         Thăng.

----> NEXT (MORMON GIÁO CHỦ)

 

Thiên-Lý Bửu-Tòa, 12695 Sycamore Ave, San Martin, CA 95046 - USA. Tel: (408) 683-0674

Website: www.thienlybuutoa.org     Email    Sơ đồ hướng dẫn tới TLBT

Thông bạch in Kinh